Začít znova

VÁNOČNÍ HRA

Získejte garantovnou výhru při nákupu nad 500 Kč na e-shopu Vaprio.cz nebo v síti prodejen Vaprio.
Akce je určena pro registrované zákazníky a držitele věrnostních karet Vaprio.

Okamžité výhryPravidla

Zaregistrujte svůj nákup

Do kolonky „Kód z účtenky“ zapište svůj unikátní kód získaný na účtence při nákupu na Vaprio.cz
nebo na kterékoli naší prodejně Vaprio.

Úplná pravidla soutěže „VÁNOČNÍ HRA“

 1. Pořadatelem spotřebitelské soutěže nazvané „VÁNOČNÍ HRA“ (dále jen „Hra“), jejíž podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“), je obchodní společnost Vaprio.cz, s.r.o., IČ 02290715, se sídlem Kyšice, Štemberova 200, PSČ 330 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 33508 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Hra probíhá v době od 15.11.2021 do 23.12.2021 (dále jen „Doba“) v prodejní síti Pořadatele tvořené jednak (i) kamennými prodejnami Vaprio.cz, jež jsou uvedeny na webové stránce www.vaprio.cz, a (ii) e-shopem Vaprio.cz, přičemž pro on-line nákup v uvedeném e-shopu se vyžaduje předchozí registrace z důvodu ověření si zákonného věkového limitu (18+), v obou případech však výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání“).
 3. Účastníkem Hry se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která je vlastníkem věrnostní karty Vaprio.cz a jež během Doby nakoupí klasicky nebo on-line v Místě konání (dále jen „Účastník“). Ze Hry jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, kteří se podílejí na organizaci Hry a osoby těmto zaměstnancům blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane výše uvedený zaměstnanec Pořadatele či ve vztahu k němu osoba blízká, jak je upraveno výše, výhra se jim nepředá a bude určen náhradní výherce v souladu s Pravidly.
 4. Popis Hry: Za každý nákup nad 500 Kč Účastník obdrží unikátní herní kód, který může uplatnit na stránkách www.vaprio.cz/vanoce2021 jeho doplněním do interaktivního formuláře spolu s ostatními povinnými údaji, a získat tak jednu z garantovaných cen Hry, jak jsou vymezeny níže. Unikátní kód obdrží Účastník na vydané účtence za nákup zboží v Místě konání. Počet vydaných unikátních herních kódů je omezen na 1 kód za den na jednu věrnostní kartu. Na www. vaprio.cz bude vytvořena stránka s Hrou, na jejíž titulní straně bude pole pro vyplnění unikátního herního kódu. Po zadání příslušného platného kódu Účastník získá jednu z garantovaných odměn (náhodný výběr). Unikátní kód lze uplatnit do 31.12.2021.

  Garantované ceny a jejich doručování:

  Garantované ceny budou přidělovány náhodným výběrem z níže uvedeného seznamu. Účastník vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu, email, telefon).

  Sleva 10 % při nákupu nad 500 Kč, Sleva 20 % při nákupu nad 1000 Kč, Slevový poukaz na 100 Kč v kategorii Náplně, Slevový poukaz na 300 Kč v kategorii Náplně, Slevový poukaz na 300 Kč v kategorii Příslušenství, Slevový poukaz na 500 Kč v kategorii Elektronické cigarety, Slevový poukaz na 500 Kč v kategorii Mody a Baterie, Slevový poukaz na 500 Kč v kategorii Tanky a Atomizery, Slevový poukaz na 700 Kč v kategorii Elektronické cigarety.
   

  V případě výhry „Produktu dle vlastního výběru“ si zákazník sám vybere jeden produkt z nabídky Vaprio v dané kategorii. Na tento produkt mu bude uplatněna sleva, resp. nebude účtován. Sleva platí pouze na jeden produkt a nelze ji dělit. V případě souběžného nákupu dalších produktů bude na účtence sleva uplatněna na produkt, jehož aktuální prodejní cena je nejblíže k limitní hranici (maximální hodnotě) dané výhry.

  Pro vyzvednutí/uplatnění výhry získá Účastník unikátní heslo, které nahlásí nebo zadá obsluze kamenné prodejny Vaprio.cz, resp. do objednávkového formuláře v internetovém obchodě Vaprio.cz.

 5. Souhlas Účastníka se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení. Účastí ve Hře podle těchto Pravidel a jejich odsouhlasením poskytuje Účastník svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn užít Účastníkem poskytnuté osobní údaje pro účely účasti ve Hře a pro marketingové využití zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté Účastníkem až do odvolání Účastníkem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Účastník rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání Účastníkem uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení lze kdykoli odvolat. Práva a povinnosti Účastníka se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, a to zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je známé pod zkratkou GDPR, a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy v České republice. .
 6. Pořadatel má právo Hru kdykoliv a bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit Pravidla, a to i bez poskytnutí příslušných a Soutěží zamýšlených spotřebitelských výherních cen. Rozhodnutí Pořadatele o ukončení Hry je účinné okamžikem jeho uveřejnění na internetových stránkách Pořadatele, tedy na webové stránce www.vaprio.cz. V takovémto případě nemá Účastník žádný právní nárok na náhradu jakýchkoliv škod nebo na náhradu jakýchkoliv nákladů mu případně vzniklých z účasti ve Hře. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Hry, a to včetně, nikoliv však výlučně, jako např. za selhání techniky, systému, programového vybavení apod. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry v seznamu výhrami obdobného typu a hodnoty, nebo změnit podmínky předávání výher. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Hry Účastníky, kteří nesplňují podmínky stanovené Pravidly anebo platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v aktuálně platném znění. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Hry včetně případného rozhodnutí o neudělení výhry ve Hře pro porušení pravidel ve vztahu k Účastníkovi a/nebo Účastníkům. Účastník bere rovněž na vědomí a je srozuměn s tím, že výhry ze Hry nejsou soudně ani jinak vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli.
 7. Pravidla představují jediný dokument závazně upravující Hru a jsou zveřejněna na www.vaprio.cz a jsou rovněž dostupné v kamenných prodejnách sítě Vaprio.cz

V Kyšicích 8.10. 2021

Vánoce 2021Průvodce výběrem
Nahoru
Zákaz prodeje elektronických cigaret osobám mladším 18 let. Tato stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využítím.