Elektronické cigarety - přehled nejdůležitějších studií
30.11.2022

Elektronické cigarety - přehled nejdůležitějších studií

Co říká věda o elektronických cigaretách a rizicích?

E-cigarety existují již více než deset let a za tu dobu jejich popularita neustále stoupá. Je to patrné i v prodeji, který se v posledních letech zvýšil stonásobně. V neposlední řadě jsou důvodem zvyšující se popularity také zdravotní aspekty, protože stále více kuřáků hledá méně škodlivé alternativy tabákových cigaret. Co však znamená, že elektronické cigarety jsou méně škodlivé? Co říká výzkum a věda? Přinášíme výčet těch nejdůležitějších vědeckých studií a zpráv na téma elektronických cigaret:

Public Health England 2015 - „Zpráva o elektronických cigaretách: nový základ politiky a praxe založené na důkazech.“

Public Health England, agentura Ministerstva zdravotnictví Spojeného království, zveřejnila v roce 2015 zprávu spolu s uznávaným výzkumným střediskem British Cancer Research Centre, Cancer Research UK, ve které se uvádí, že e-cigareta je o 95% méně škodlivá. Důvodem je to, že většina škodlivých látek, které vznikají při kouření, se v elektronických cigaretách vůbec nenachází.

Přezkoumány byly také různé existující studie týkající se elektronických cigaret a emisí škodlivých látek, které vědci porovnali z hlediska korelace a důkazů.

Závěr vědců: Ačkoliv e-cigareta není bez rizika, při používání se uvolňuje o 95% méně škodlivých látek než u běžných tabákových cigaret.

zdroj: https://www.gov.uk/government/news/phe-publishes-independent-expert-e-cigarettes-evidence-review

Královská vysoká škola lékařů 2016 - zpráva: „Nikotin bez kouře. Snižování škod způsobených tabákem“

Vědci britské lékařské asociace Royal College of Physicians ve své zprávě za rok 2016 prozkoumali možnosti „snížení škod způsobených tabákem“ a vlivů elektronických cigaret na zdraví a kouření. Vědci zjistili, že ve Velké Británii jsou elektronické cigarety nejběžnějším způsobem, jak přestat kouřit. Kromě toho e-cigarety používají téměř výhradně aktivní nebo bývalí kuřáci.

Studie je založena na údajích ze studie „Smoking Toolkit Study“, ve které se v roce 2015 vědci ptali okolo 42 000 lidí na téma kouření. Následně porovnali podíl kuřáků, kteří úspěšně přestali kouřit za použití pomůcek. Od roku 2012 se podíl kuřáků, kteří použili e-cigaretu jako pomůcku při odvykání, zvýšil na téměř 40% a podíl kuřáků od roku 2013 neustále klesá.

Závěr vědců: E-cigarety se zdají být účinné jako nástroj pro odvykání kouření. Ve srovnání s nebezpečím způsobeným tabákovým kouřem představuje zdravotní riziko při dlouhodobém vdechování páry z elektronických cigaret, které jsou dnes k dispozici, 5%. Dostupné údaje také naznačují, že e-cigarety se používají téměř výhradně jako bezpečná alternativa ke kouření tabáku kuřáky, kteří se snaží snížit škodu sobě nebo jiným nebo úplně přestat kouřit. V zájmu veřejného zdraví je důležité podporovat používání elektronických cigaret jako náhrady za kouření.

zdroj: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0

Ricardo Polosa University Catania 2015 - studie: „Používání elektronické cigarety a zvrácení poškození: nové důkazy v plicích.“

V tomto článku italský profesor interního lékařství a výzkumník tabáku, Prof. Ricardo Polosa z University of Catania, popisuje účinky par z e-cigaret na dýchací cesty člověka. Pro tento účel vyhodnotil přes 20 mezinárodních studií.

Závěr výzkumného pracovníka: Přechodem na e-cigarety by se mohlo poškození plic způsobené kouřením klasických cigaret zvrátit. Profesor Polosa naléhá na zákonodárce, aby tuto skutečnost zohlednili při regulaci elektronických cigaret: „Máme náznaky, že používání elektronických cigaret může zvrátit škody způsobené kouřením, a to by měli zvážit ti, kteří rozhodují o opatřeních pro elektronické cigarety.“

zdroj: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-015-0298-3

Dr. Konstantinos Farsalinos Onassis, Centrum srdeční chirurgie, 2015 – studie: „Hladiny aldehydu v aerosolu e-cigaret: zjištění z replikační studie a za použití zařízení nové generace.“

V roce 2015 časopis New England Journal of Medicine publikoval studii Jensena a dalších s názvem „Skryté formaldehydy v e-cigaretovém aerosolu“, která prokázala, že e-cigarety znamenají pro uživatele údajně vysokou hladinu aldehydu. Farsalinos a další vědci kritizovali Jensenův přístup ve veřejném listu a obvinili ho, že neprovedl řádné šetření.

Při studii elektronických cigaret dospěli Farsalinos a mnoho dalších vědců k závěru, že aldehyd se vyskytuje ve škodlivé koncentraci, pouze pokud se e-cigareta extrémně přehřívá. Díky tomu začne e-cigareta vyvolávat nepříjemný zápach a chuť, takže vapovaní je přerušeno. Díky tomuto efektu nehrozí žádné nebezpečí absorpce těchto látek při vapovaní. S cílem ověřit toto pozorování a připravit ho pro studii, vědci testovali různé e-cigarety v reálných podmínkách a zkoumali výslednou páru na aldehyd. Studie se objevila na konci roku 2017 v části Toxikologie potravin a chemikálií.

zdroj: https://www.researchgate.net/publication/320844969_Aldehyde_levels_in_e-cigarette_aerosol_Findings_from_a_replication_study_and_from_use_of_a_new-generation_device

Igor Burstyn, Dornsife School of Public Health, 2014 - studie: „Peering through the mist: systematické zkoumání toho, co nám chemické složení v elektronických cigaretách říká o možných zdravotních rizicích.“

V této studii byly zkoumány účinky chemických látek v e-cigaretách na zdraví. Základem výzkumu je vyhodnocení více než 9 000 vědeckých výsledků o aerosolech a kapalinách z elektronické cigarety. Obecně stanovené mezní hodnoty na pracovišti pro ochranu zdraví zaměstnanců slouží jako vodítko pro klasifikaci množství látek uvolňovaných v páře.

Závěr výzkumných pracovníků: Autoři nenalezli žádné důkazy o relevantním zdravotním riziku způsobeném elektronickými cigaretami. Platí to pro uživatele elektronických cigaret, jakož i pro možné „pasivní výpary“ v blízkosti odpařovače: „Podle současného stavu znalostí o chemii tekutin a aerosolů v elektrických cigaretách, neexistuje důkaz, že by způsobovaly kontaminované vdechovatelné expozice aerosolu, které by odůvodňovaly zdravotní problémy podle norem platných na zajištění bezpečnosti práce.“

zdroj: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-18

Technická univerzita v Kaunasu (Litva), Federální institut pro testování a výzkum materiálů (Švýcarsko), Švýcarský federální technologický institut v Curychu a Fontem Ventures, 2018: "Charakterizace rozdílů prostorového a časového rozptylu mezi výdechem páry z e-cigarety a cigaretovým kouřem"

Studie se poprvé zabývala fyzikálními vlastnostmi pasivního vapování a dospěla k závěru, že pára z e-cigaret se za pár sekund rozptyluje a neznečišťuje vzduch v místnosti. Pro obě kategorie výrobků byly koncentrace částic registrovány po každém potáhnutí ve stejném pořadí. Avšak v případě elektronických cigaret se koncentrace částic rychle vrátila na hodnoty pozadí během několika sekund; při běžných cigaretách se zvyšovala s postupným potažením a až po 30 - 45 minutách se vrátila na úroveň pozadí. Na rozdíl od testovaných elektronických cigaret byla taková dočasná změna závislá na rychlosti větrání místnosti. Měření velikosti částic ukázalo, že vydechované částice e-cigarety byly menší než částice emitované během kouření běžných cigaret a odpařovaly se téměř okamžitě po výdechu, což ovlivnilo odstranění částic dříve odpařením než větráním.

zdroj: https://academic.oup.com/ntr/advance-article/doi/10.1093/ntr/nty121/5040053

David Nutt a kol., 2014 - studie: „Odhad škod způsobených výrobky obsahujícími nikotin pomocí přístupu MCDA.“

Přezkoumáno bylo dvanáct různých výrobků, pomocí kterých lze nikotin konzumovat. Výzkumný tým vedený prof. Davidem Nuttem z Imperial College v Londýně vyvinul model se 14 kritérii poškození na analýzu relativních škod v souvislosti s používáním výrobků obsahujících nikotin.

Závěr vědců: Po zvážení všech relativních škod má e-cigareta podle hodnocení MCDA o 96% nižší potenciál poškození než tabákové cigarety.

zdroj: https://www.karger.com/Article/FullText/360220

  • Obrázek zobrazuje celkové skóre nikotinových produktů ve formě sloupcových grafů. ENDS je označení pro elektronické cigarety.

Ricardo Polosa a kol. 2017 - studie: „Vliv e-cigaret na zdraví: perspektivní 3,5letá studie pravidelných uživatelů, kteří nikdy nekouřili.“

První dlouhodobá studie univerzity v Catanii trvající 3,5 roku až do roku 2017 testovala, jak pravidelné používání e-cigaret ovlivňuje zdraví nekuřáků.

Závěr vědců: Při používání e-cigaret nebylo zjištěno žádné snížení objemu plic. Nebylo možné diagnostikovat ani vývoj dýchacích příznaků. Podobně vědci nenašli žádné důkazy o počátečním poškození plic při fyziologických, klinických nebo zánětlivých měřeních. Krevní tlak a srdeční rytmus také zůstaly nezměněny.

zdroj: https://www.nature.com/articles/s41598-017-14043-2

Ricardo Polosa a kol. 2018 - studie: „Účinky na zdraví u kuřáků s CHOPN, kteří přecházejí na elektronické cigarety: retrospektivně - prospektivně 3leté sledování.“

V této dlouhodobé studii zveřejněné v roce 2018 byly během tří let zjištěny pozitivní zdravotní změny u kuřáků s CHOPN (společný termín pro skupinu onemocnění plic charakterizovaných kašlem, zvýšeným hlenem a dušností), kteří přešli na elektronické cigarety.

Závěr vědců: Tato studie naznačuje, že používání elektronických cigaret může zlepšovat objektivní a subjektivní výsledky CHOPN a že získané výhody mohou přetrvávat dlouhodobě. Použití elektronické cigarety může zvrátit některé škody způsobené kouřením tabáku u pacientů s CHOPN.

zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30197510

Závěr

Devět zde uvedených studií dospělo k závěru, že elektronické cigarety jsou výrazně méně škodlivé než běžné cigarety. Méně škodlivé však neznamená, že elektronické cigarety jsou zdravé nebo bez rizika. Výzkumní pracovníci nemohou vyloučit ani dlouhodobé riziko, avšak potenciál, který elektronické cigarety nabízejí jako méně škodlivá alternativa k tradičním cigaretám, by se neměl podceňovat – což je důležitý náznak, se kterým souhlasí všichni vědci, kteří jsou zde uvedeni.

Vaprio Premium
Nahoru

Důležité informace


Zákaz prodeje elektronických cigaret osobám mladším 18 let.

Pro správné fungování webu a analýzu návštěvnosti potřebujeme využívat několik externích služeb společnosti Google (Analytics, reCaptcha) a od Vás potřebujeme souhlas s jejich využitím. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (vyvolejte znovu okno přes odkaz "Cookies" v patičce webu).